RSS

                                                                          การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564

             วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2564" ณ ห้องกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์สามารถเขียนโครงร่างการวิจัย ให้มีคุณภาพ และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.นุชจรี สิงข์พันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยอาจารย์น้ำฝน เบ้าทองคำ และคุณเกื้อกูล พิมพ์ดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

                                                                                                ภาพ/ข่าว โดย : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

Back
img_3935_resize
 
Download
img_3934_resize
 
Download
img_3930_resize
 
Download
img_3927_resize
 
Download
img_3924_resize
 
Download
img_3920_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery