RSS

การอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 2020

           วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการอบรมแกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์พื่อให้การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานวโรกาสกำหนดเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้แกนนำสมาชิก/แกนนำอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการให้คำปรึกษา การจัดกิจกรรมสร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ และบริหารจัดการด้านต่างๆ ภายในศูนย์ฯ มีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2563 ซึ่งมีนางสมศิริ ศัลยพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะทำงาน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม แกนนำชมรมและแกนนำอาสาสมัครประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

Back
s__26550280
 
Download
s__26550279
 
Download
s__26550278
 
Download
s__26550276
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery