RSS

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 “รวมพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี เรียนรู้วิถีไทยสู่วิถีมรดกโลก”

 

          วันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 “รวมพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี เรียนรู้วิถีไทยสู่วิถีมรดกโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

          โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ส่งผลให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ อีกทั้งการส่งเสริมการเป็นผู้นำนักศึกษาให้สามารถเข้าใจงานประกันคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาได้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ทำการบันทึกข้อตกลงการร่วมมือทางด้านการศึกษา ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ซึ่งได้เห็นชอบที่จะสร้างความร่วมมือวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยการนำองค์ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

          โดยมีรูปแบบของกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดกิจกรรมที่บูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบันการศึกษา,กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน, กิจกรรมจิตอาสา, เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมเรียนรู้วิถีไทยสู่วิถีมรดกโลก

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

Back
img_9137
 
Download
img_9133
 
Download
img_9124
 
Download
img_9122
 
Download
img_9119
 
Download
img_9108
 
Download
img_9106
 
Download
img_9103
 
Download
img_9098
 
Download
img_9084
 
Download
img_9081
 
Download
img_9074
 
Download
img_9071
 
Download
img_9068
 
Download
img_9066
 
Download
img_9060
 
Download
img_9059
 
Download
img_9054
 
Download
img_9052
 
Download
img_9050
 
Download
img_9046
 
Download
img_9041
 
Download
img_9037
 
Download
img_9034
 
Download
img_9030
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery