RSS

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10) 
ภายใต้หัวข้อ “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

 

          วันที่ 12 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ICAC10) โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  สำหรับการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้  (1) เพื่อเป็นเวทีในการนาเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ (2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ (3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในระดับนานาชาติ และ (4) เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลงานวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายหน่วยงานด้านศิลปวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 12 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และได้ร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมจากมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากเครือข่ายอีกจำนวนทั้งสิ้น 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยในปี 2563 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10  ภายใต้หัวข้อ “ชากังราว นครแห่งศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

          สำหรับหัวข้อในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีจำนวน 7 หัวข้อ ประกอบไปด้วย (1) ประวัติศาสตร์และมรดกโลก (2) ภาษา วรรณกรรมและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (3) การศึกษาและนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม (4) ศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม (5) การจัดการและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (6) ศิลปะ ดนตรีและศิลปะการแสดง และ (7) การสื่อสารทางวัฒนธรรม

          ซึ่งการจัดงานได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายจำนวน 952 คน

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร

 

 

 

 

Back
img_7355
 
Download
img_7353
 
Download
img_7352
 
Download
img_7346
 
Download
img_7344
 
Download
img_7339
 
Download
img_7337
 
Download
img_7336
 
Download
img_7333
 
Download
img_7331
 
Download
img_7329
 
Download
img_7328
 
Download
img_7325
 
Download
img_7320
 
Download
img_7318
 
Download
img_7317
 
Download
img_7316
 
Download
img_7315
 
Download
img_7313
 
Download
img_7312
 
Download
img_7310
 
Download
img_7309
 
Download
img_7306
 
Download
img_7303
 
Download
img_7298
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery