RSS

มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

 

          วันที่ 25 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ และ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

           ในโอกาสนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการเตรียมการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย โดยใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน และใช้การบูรณาการองค์ความรู้วิชาการที่สอดรับกับบริบทของพื้นที่ในทุกมิติเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจะดำเนินการทันทีเมื่อผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ประกอบด้วย

  1. การนำนวัตกรรมและเทคโนโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน
  2. การจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถขึ้นทะเบียนระดับชาติและระดับสากล เพื่อสร้างฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่จะนำรายได้มาสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  3. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ และชุมชนท้องถิ่น ในลักษณะ Area Based เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่คนในชุมชน
  4. การพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดและสร้างมูลค่าเศรษฐกิจเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน

          ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนะรรม  จะเริ่มดำเนินการตามแผนปฏิบัติการผ่านระบบเทคโนโลยีทางไกลในห้วงมาตรการฉุกเฉิน ณ ขณะนี้ เพื่อให้สามารถนำโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนท้องถิ่นในทันทีหลังจากประเทศไทยเข้าสู่ภาวะปกติจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มรภ.กำแพงเพชร 

Back
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
มรภ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery