RSS

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร “47 ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

          วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร “47 ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”

          วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร “47 ปี คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีกว่า 500 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ปีพุทธศักราช 2541 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาแม่สอด ณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และในปีวันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏกำแพงเพชร” ปัจจุบันจัดการเรียนสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในศาสตร์สาขาวิชาที่สำคัญ ดังนี้ คณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะพยาบาลศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

          เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยฯ จัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 29 รูป บริเวณริมสระปลาบึก ท่ามกลางสายฝนอันชุ่มช่ำ เพื่อเป็นสริมงคลแก่มหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  

Back
img_0813_resize
 
Download
img_0794_resize
 
Download
img_0780_resize
 
Download
img_0779_resize
 
Download
img_0775_resize
 
Download
img_0761_resize
 
Download
img_0741_resize
 
Download
img_0737_resize
 
Download
img_0733_resize
 
Download
img_0732_resize
 
Download
img_0724_resize
 
Download
img_0722_resize
 
Download
img_0710_resize
 
Download
img_0705_resize
 
Download
img_0688_resize
 
Download
img_0672_resize
 
Download
img_0664_resize
 
Download
1k8a9952_resize
 
Download
1k8a9941_resize
 
Download
1k8a0154_resize
 
Download
1k8a0138_resize
 
Download
1k8a0115_resize
 
Download
1k8a0062_resize
 
Download
1k8a0048_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery