RSS

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  กับ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ณ พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และ ดร.วันดี  กุญชรยาคง  จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

          สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
   1 สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่   ปรากฏเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย และเป็นความชื่นชมของชาวโลก

   2 เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วประเทศ โดยเน้นในกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ให้ใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่อง

   3 เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ ผ้าท้องถิ่นไทยให้คงคู่อยู่ในแผ่นดินสืบไป และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับกลุ่มสตรีในท้องที่/ท้องถิ่น

          ในด้านการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ ประกอบด้วย

   1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

   2 สร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และพัฒนา  

   3 สร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพ ภูมิปัญญา การพัฒนาและแปรรูป รวมถึงการตลาด และการประชาสัมพันธ์

   4 รณรงค์ให้มีการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย และยังสร้างเสริมรายได้ให้ผู้ประกอบอาชีพทอผ้า

   5 เพื่อสนับสนุนให้การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยของรัฐบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส

Back
img_3067_resize
 
Download
img_3063_resize
 
Download
img_3062_resize
 
Download
img_3060_resize
 
Download
img_3053_resize
 
Download
img_3051_resize
 
Download
img_3050_resize
 
Download
img_3046_resize
 
Download
img_3043_resize
 
Download
img_3042_resize
 
Download
img_3039_resize
 
Download
img_3037_resize
 
Download
img_3031_resize
 
Download
img_3030_resize
 
Download
img_3028_resize
 
Download
img_3026_resize
 
Download
img_3024_resize
 
Download
img_3023_resize
 
Download
img_3022_resize
 
Download
img_3021_resize
 
Download
img_3019_resize
 
Download
img_3018_resize
 
Download
img_3014_resize
 
Download
img_3013_resize
 
Download
img_3012_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery