RSS

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด
19 (และโรคระบาดต่างๆ)
แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร

        วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ในสมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยแพทย์หญิงรจนา  ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร นางสาวหทัยรัตน์ สุนทรสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร นางมลวิภา กาศสมบูรณ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พันเอกไมตรี ชูปรีชา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร  นายวิเชียร  เหล่าเขตกิจ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธี

        สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19 จากนั้นได้พระราชทานงบประมาณจากกองทุนฯ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยอื่นๆ

          สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ประกอบด้วย หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) จำนวน 1,000 ชิ้น และหน้ากาก N95 จำนวน 120 ชิ้น เครื่องออกซิเจน ไฮโฟลว์ (Oxygen high flow) จำนวน 5 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดกำแพงเพชร และโรงพยาบาลกำแพงเพชร นอกจากนี้ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มอบแอลกอฮอร์ สเปรย์ จำนวน 50 ลิตร

          ในการนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนรับมอบ ยังความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

 

 

Back
 
 
Powered by Phoca Gallery