RSS

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๒ “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที”

            วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ องค์การบริหารนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ “น้อมจิตวันทา บูชาคุณครู กตัญญูกตเวที” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีฯ

            พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะหมายถึง การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน การปฏิญาณตนเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะคราวเดี่ยว  ทำซ้ำๆตามกำลังแห่งศรัทธาและความเลื่อมใสก็ได้  เช่น  พระสาวกบางรูป  ภายหลังแต่ได้รับการอุปสมบทแล้วก็ลั่นวาจาว่า  “พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของข้าพระองค์  ข้าพระองค์เป็นสาวก”  ดังนี้  เป็นต้น โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง (พระอารามหลวง) ประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์

พิธีไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

 

Back
1k8a9995_resize
 
Download
1k8a9994_resize
 
Download
1k8a9989_resize
 
Download
1k8a9984_resize
 
Download
1k8a9981_resize
 
Download
1k8a9971_resize
 
Download
1k8a9969_resize
 
Download
1k8a9963_resize
 
Download
1k8a9959_resize
 
Download
1k8a9947_resize
 
Download
1k8a9944_resize
 
Download
1k8a9942_resize
 
Download
1k8a9940_resize
 
Download
1k8a9939_resize
 
Download
1k8a9936_resize
 
Download
1k8a9933_resize
 
Download
1k8a9931_resize
 
Download
1k8a9926_resize
 
Download
1k8a9920_resize
 
Download
1k8a9918_resize
 
Download
1k8a9915_resize
 
Download
1k8a9914_resize
 
Download
1k8a9913_resize
 
Download
1k8a9912_resize
 
Download
1k8a9911_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery