RSS

แหล่งรวมรูปกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2561

พิธีมิ่งขวัญนพบายศรีอัญชลีครูช่าง ประจำปี 2562
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทู...
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
ประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการแก้ปัญหาความต้องการพัฒนาของหมู่บ้...
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
ต้อนรับ Professor Margaret Kim จากมหาวิทยาลัย Otemae ประเทศญี่ปุ่น
“สักทอง น้องใหม่ ไหว้พระ” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ระหว่างมหาวิทยาลัย...
วันแห่งความปลอดภัย 2562 (Safety day 2019)
ตรวจสุขภาพ อบรมมารยาทไทย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562
มรภ.กำแพงเพชร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
การบรรยายพิเศษ คุณภาพหลักสูตรและการจัดการหลักสูตร เพื่อความอยู่รอดในภา...
โรงเรียนอนุบาล มรภ.กพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้
พิธีไหว้ครูและครอบครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562" ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถ...
“โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (เราทำความดีด้วยหัวใจ)”
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ 25...
กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
ประเด็นการพัฒนามรดกโลกภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562
ทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นชุมชนสีเขียว สะอาดสดใส หน้าบ้า...
ปฐมนิเทศกิจกรรมแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561
การเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนในการพัฒนาชุมชน
GSB Innovation Club ประจำปี 2562
สงกรานต์ ราชภัฏ 2562
พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
ปตท.สผ.วิสาหกิจเพื่อสังคม
MOU ดำเนินงานการจัดการศึกษาพยาบาล
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เนื่องในวั...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
พิธีส่งมอบโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่และตู้อบพลังงานทางเลือก แล...
โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุเข้ารับข้าราชการครู ประจำปี 2561
จัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์ ใน...
โครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูล...
การเสริมสร้างวัฒนธรรม ทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการทุจ...
งานแถลงข่าว โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ 6
นิทรรศการแสดงผลงานนศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2561
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
โครงการโรงเรียนผู้นำทางการบริหารด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ช่วยสาธารณสุขอำเ...
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์...
Start D Up Camp 2019
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
โปรแกรมวิชาชีววิทยา MOU ราชาเฉาก๊วยกำแพงเพชร
“วันราชภัฏ ถนนวัฒนธรรม”
KPRU Fun Run 2019
โลจิสติกส์แนวใหม่ ยุค 4.0
ศูนย์ภาษาฯ จัดกิจกรรมบรรยายแนวทางการเข้าสอบ Toeic
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม มรภ.กพ. MOU “การจัดการเรียนการสอนเชิ...
นักกีฬามอบเหรียญการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
ASEAN Leadership 2019
มรกพ. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
Idea to Startup Camp 2019
การประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
มรภ.กาญจนบุรีศึกษาดูงาน ITA มรภ.กพ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุข...
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่และวันเด็กแห่งชา...
ต้อนรับ ดร. โจแอนนา วีพเวอร์ จากมหาวิทยาลัย Bowling Green State
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "กล้วย...
งานเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก...
เลี้ยงต้อนรับทัพนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ “กล้วยไข่เกมส์”
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 5 “งานวิ...
องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อติดตามการดำ...
ประกวดการเขียนเรียงความ "ศาสตร์ของพระราชาช่วยพัฒนาประเทศชาติ"
ปัจฉิมโอวาทและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สา...
เข้าร่วมในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม หน้าพระบ...
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 31 "ก...
ต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน
การประชุมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...
พิธีเปิดนิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15
กิจกรรมประกวดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และกล้วยไข่
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรี...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรี...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนพรานกระต่...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนปางมะค่าว...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนโค้งไผ่วิ...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนนครไตรตรึ...
ศูนย์ส่งเสริมและตรวจสอบการผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร คณะวิทยาศา...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนบ่อแก้ววิ...
Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
Kpru Road Show 2019 ณ โรงเรียนสักงามวิทยา
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562 โรงเรียนคลองลานวิ...
โครงการ KPRU ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อประจำปี 2562
กิจกรรมกีฬากล้วยไข่เกมส์ (23-27 ธ.ค. 2561)
การตรวจเพื่อรับรองผลการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดี...
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2561
มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ มรกพ. 2561
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมวันสันติสากล 2561
กรณีศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แบรนด์ กับการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
KPRU SO FUN RUN SAY NO FOAM AND PLASTIC
MOU โรงเรียนเครือข่ายการผลิตครูและพัฒนาครู
ขบวนการ KPRU รณรงค์ ลด ละ เลิก โฟมและถุงพลาสติก
รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศ...
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
"เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ...
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC
ประชุมการแข่งขันกีฬา "กล้วยไข่เกมส์”
Using English as Media of Instruction (EMI)
"ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน"
OTOP JUNIOR CONTEST ปี 2 Workshop โรงเรียนประชารัฐ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 “150 ปี วิทยาศาสตร...
เปิด....ศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
แม่ลูกผูกพันธ์ ประจำปี 2561
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ 2561
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561
สำนักศิลปะและกองพัฒนานักศึกษา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
บริจาคโลหิตถวายองค์ราชัน 2561
พิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู...
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) รับการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON TECH) ครั้งที่ 4
Seminar on Science 2018
วิทยาลัย Geogia Gwinnett College พบอธิการบดีฯ
ทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ครั้งที่ 2
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว
“สนทนายามเช้า” ครั้งที่ 9
“บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ”
MOU มรภ.กพ. กับ อบต.ท่าขุนราม
มรภ.นครปฐม ศึกษาดูงาน มรภ.กำแพงเพชร
MOU การดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ...
วอร์ค แรลลี่ สีเขียว (Green Walk Rally)
การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา 2561
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรนิตย์ ลบลม
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
การประชุมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกลุ่มจังหวัดภาคเหนื...
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ด้วยหลักวิ...
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผุู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
อบรมเชิงปฏิบัติการ คณาจารย์นิเทศงานสหกิจ 15 - 17 พ.ค. 2561
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติร...
ทิศทางการศึกษาและอาชีในศตวรรษที่ 21 นำไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
การประชุมพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการยกระดับการศึก...
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั...
ราชภัฏภาคเหนือรวมใจวร้างแนวป้องกันไฟป่า
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประกอบการในเข...
โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ณ วัดวังยาง
สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพอาละวาด 2018
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ภาคค่ำ
วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑
ASEAN YOUTH CAMP 2018
พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม
รายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2561 รอบรอบ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Por...
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1”
การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
คุณธรรมจริยธรรม สู่สำนึกครูดี
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี...
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร พบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบก...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕ เพื่อเฉลิมพร...
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ...
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใจในการอ่านแ...
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ ...
MOU โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
Startup Boot Camp Kpru
Kpru Fun Run 2018
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561)
ASEAN Leadership 2018
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ”
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256...
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไล...
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาท้...
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
Idea to Startup Camp 2018
ทำบุญปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณ...
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น...
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
บริจาคโลหิต 6 ธันวาคม 2560
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหา...
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 พ.ย. 2560
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 พ.ย. 2560
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green...
การแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.๙
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา...
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งท...
 
 
Powered by Phoca Gallery