RSS

พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0

          เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับพัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0” ณ ห้องประชุมครุร่มสัก 1 ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้บุคลากรสายวิชาการได้เข้าใจหลักการพัฒนาการเรียนรู้ พฤติกรรมการเรียน แนวทาง ทิศทาง รวมถึงวิธีการเรียนรู้ของผุ้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งมี รศ.ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหัวหน้าทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพในยุคการศึกษา 4.0
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery