RSS

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

           วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ภายใต้คำขวัญ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ในหัวข้อ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี

          งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติฯ จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ไทย ที่ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไทย และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน ประชาชน มีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้น

          การจัดงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมของสาขาวิชา และศูนย์ต่าง ๆ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ นิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) การแข่งขันทักษะความเป็นเลิศต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์กับ คณาจารย์และนักศึกษา จาก Faculty of Natural Science, University of Laos, คณาจารย์จาก Pakse (ปากเซ) Teacher Training College, คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย กวินเนต คอเลต

          สำหรับการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท และสนับสนุนงานสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีก 50,000 บาท ซึ่งมีคุณวีระวัฒน์ อ่วมสร้อย ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการเอส 1 เป็นผู้แทนมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ภายในพิธีเปิดมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2561 ดังนี้

  1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติที่มีค่าอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2561 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา
  2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นประเภทตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีผลรวมค่าอ้างอิงตั้งแต่ 1.0 ขั้นไป ประจำปี 2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี นิธากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส อาจารย์ ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ อาจารย์ ดร.ธนากร วงษ์ศา อาจารย์ ดร.เอนก หาลี อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ และอาจารย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์
  3. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชัย กลิ่นหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ สิงห์คง อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด และอาจารย์ ดร.ชลธิศ เสือนุ่ม

         

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1k8a9057_resize
 
Download
1k8a9056_resize
 
Download
1k8a9054_resize
 
Download
1k8a9052_resize
 
Download
1k8a9050_resize
 
Download
1k8a9048_resize
 
Download
1k8a9046_resize
 
Download
1k8a9045_resize
 
Download
1k8a9044_resize
 
Download
1k8a9039_resize
 
Download
1k8a9037_resize
 
Download
1k8a9035_resize
 
Download
1k8a9034_resize
 
Download
1k8a9033_resize
 
Download
1k8a9032_resize
 
Download
1k8a9031_resize
 
Download
1k8a9029_resize
 
Download
1k8a9028_resize
 
Download
1k8a9027_resize
 
Download
1k8a9025_resize
 
Download
1k8a9021_resize
 
Download
1k8a9018_resize
 
Download
1k8a9016_resize
 
Download
1k8a9014_resize
 
Download
1k8a9012_resize
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery