RSS

แหล่วงรวมรูปภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการ...
พิธีถวายเครื่องราชและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
การนำเสนอนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี Innovation & Good Practice 2019
การเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับเสนอขอรับทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ปีง...
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวโน้มการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต
ยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
คณะผู้บริหารศึกษาราชการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สอนอย่างไรให้เป็นWIL
“การทำผลงานทางวิชาการ”
ร.ร.อนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ระดับคณะ ...
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจและเสวนาสหกิจศึกษา
โครงการฝึกอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรั...
โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิเคราะห์ค่า...
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 19 ตุลาคม 2560
การพัฒนาคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
สหกรณ์ฯ สัญจร พบเพื่อนสมาชิก 2560
การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสุก อาหาร คาวหวาน แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 35 รูป
ASEAN Smart Grid Congress 2
กีฬาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 8 สถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7...
วิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานหลักและวิเคราะห์ค่างาน
อบรมทีมงานที่มีความสุข
อบรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประชาชน
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 16 มิ.ย. 2560
 
 
Powered by Phoca Gallery