RSS
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ...
รดน้ำดำหัว ชมรมอาสาพัฒนา มรภ.กพ (V.D.C. KPRU)
ปัจฉิมนิเทศขอขมาลาครู ประจำปี 2561
KPRU's GOT TALENT FINALS2019
KPRU'S GOT TALENT FINALS 2019
PLC ครูพันธ์ใหม่กับการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียน2
การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา ปี2562
ตรุษจีน มรกพ. 2562
บรรยายสร้างแรงบันดาลใจ "คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562
สวดมนต์ สร้างเยาวชนที่ดี มีคุณธรรม นำชีวิต ประจำปี 2562
มอบรางวัลประกวดเขียนเรียงความ "ศาสตร์ของพระราชาช่วยพัฒนาประเทศชาติ"
วันเอดส์โลก 28th
ครูประถมศึกษาเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
เทพบุตร - เทพธิดา ราชภัฏกำแพงเพชรลอยกระทง ประจำปี 2561
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
KPRUCHEERLEADING CHAMPIONSHIP 2018
KPRU Freshy Night 2018
พิธีไหว้ครูนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
พิธีไหว้ครู 2561
พิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
กิจกรรมอบรมมารยาทไทยและตรวจสุขภาพ นักศึกษาปี 1/2561
เปิดรั้ว KPRU ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
การปฐมนิเทศและพิธีรับมอบศิษย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบ...
โครงการอบรมอาชีพอิสระ"การประดิษฐ์กระเป๋าลดโลกร้อน" และ "การประดิษฐ์รอง...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยกระบ...
โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟ...
KPRU ส่งมอบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB
ละครเวที THE AUDITION
กิจกรรมการประกวดหมวยจำแลง ตี๋จำลอง
โครงการฝึกอบรมและพัฒนายกระดับความปลอภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับส...
Super_Blue_Blood_Moon_2018
ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 30
ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษ...
X'MAS 4 YOU
ราชภัฏถนนคนเดิน 7 ธันวาคม 2560
ราชภัฏถนนคนเดิน 6 ธันวาคม 2560
ราชภัฏลอยกระทง ประจำปี 2560
ปัจฉิมโอวาท "ฉลองพี่ ที่สำเร็จ"
สัมมนาปลายภาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศ...
สัมมนา อนาคตประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง 2560
การแข่งขันกีฬา "เชียร์ลีดดิ้งระหว่างคณะ" KPRU CHEERLEADING CHAMPIONSHI...
รำลึก สืบ นาคเสถียร
สัมมนา พารายาศักดิ์สิทธิ์
“ HUSO English Day English Fair 2017 ”
โครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560
การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ในยุค 4G
โครงการ “คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ”
การสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ...
สัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์ เรื่องเส้นทางสุ่การเป็นนักปกครองมืออาชีพ 256...
ตรวจสอบสถานะการเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ...
ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2560
โครงการอบรม Startup 2017
มอบทุน SET ประจำภาคเรียนที่ 1 2560
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา Thailand 4.0 สู่ความสำเร็จ
พิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปี 2560
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ 2560
ไหว้ครูช่าง ประจำปี 2560
วันสุนทรภู่ 2560
วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2560
Freshly Night kPRU 2017
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 13 มิถุนายน 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 12 มิถุนายน 2560
การอบรม เรื่อง พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
โครงการนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
ลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) รุ่นที่ 1/2559
พิธีไหว้ครู จิบน้ำชาสายสัมพันธ์พี่น้อง
โครงการ 1 ทศวรรษสังคมศึกษา “สร้างคุณค่า สู่สังคมไทย”
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
การประกวด Freshy KPRU 2016
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังยาง
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 17 - ART THESIS 17 th
ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2559
ปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 55
รดน้ำขอพรครูบาอาจารย์ ปริญญาโทและปริญญาเอก
การสัมมนา คำถามของนักเรียนไทย ทำอย่างไรให้กลับมา
พิธีขอขมาลาครู ราตรีสีฟ้า BORN TO BE THE TEACHER
โครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 5 ประจ...
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (Scout B.T.C) รุ่นที่ 3 ประจ...
บรรยายพิเศษ English is Easy
KPRU ASEAN Ambassador 2016
นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะสร้างสรรค์
การอบรมการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประดิษฐิ์ดอกกุหลาบจากวัสดุในครัวเรือน สนวย.บริการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นสูง
การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา
Freshy Boy & Girl 2015
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (S...
ไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ 2558
พิธีรับเข็มตราพระราชลัญจกร ปี 2558
พิธีรับมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เฟรชชี่บอย&เกิร์ล 2014
ปฐมนิเทศนักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 - ธิดาปลาบึก (2 กรกฎาคม 2557)
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (2 กรกฎาคม 2557)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 (1 กรกฎาคม 2557)
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
ไหว้ครูนักศึกษา2556
พิธีประดับเข็มนักศึกษาใหม่
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้น...
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคกศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2559
Freshy Night 130656
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 12-06-56 (ในหอประชุม)
อบรมมรรยาทสากล
แห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2555
ปฐมนิเทศ ปี 2555
สักทองน้องใหม่ไหว้พระ
ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ให้แก่นักศึกษา
ไหว้ครู กศ.บป. 2558
บายศรีสู่ขัวญ นักศึกษาใหม่ ปี 2555
ปฐมนิเทศ - ปี 2558
 
 
Powered by Phoca Gallery