มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

            วันที่ 17 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสุวิทย์  วงษ์บุญมาก ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุวิทย์ วงษ์บุญมาก ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา

            สำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เชิญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วางที่โต๊ะหมู่บูชา  ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  ๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ขวัญเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จากนั้นรองศาตรจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์    รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และกล่าวขอบคุณสภามหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ และบุคลากรที่ให้การสนับสนุนตามลำดับ   พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านอธิการบดี จัดขึ้น ณ ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     
ข่าว/ภาพข่าว

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery