ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ปี 2555
เดินแบบผ้าไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...
Good Practice 2012
อบรม MIS ช่วมกับทีมการ มช. ครั้งที่ 1
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 10
ราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 12
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
อบรม MIS ช่วมกับทีมการ มช. ครั้งที่ 2
บรรยากาศในงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
ราชภัฏกำแพงเพชรลอยกระทง ปี 2553
40 ปีราชภัฏรวมใจลอยกระทง 22 พ.ย. 56
40 ปีราชภัฏรวมใจลอยกระทง 23 พ.ย. 56
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปี 2557
งานเกษียณ 2557
นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 13 (20-22 มกราคม 25...
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ล้านกล้า มหามงคล เฉลิมพระชนม์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง...
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2558
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558 - 18-20 ต.ค. ...
ราชภัฏลอยกระทงประจำปี 2558
สัมมนาร่าง พรบ.ระเบียบการบริหารบุคลากรในระดับอุดมศึกษา
กล่าวให้โอวาทแก่ตัวแทนนักกีฬา พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 28
The 6th International Conference on Art and Cultures in a Cr...
ห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดประชาชน ในกระแสการเปลี่ยนแปลงและก...
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 15
แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเ...
เทคโนโลยีของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
การแถลงข่าวโครงการอบรมค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน
บรรยายพิเศษ Improve your English , Improve your Life
การประกันคุณภาพการศึกษา
Dagon University ประเทศเมียนม่า
การสื่อสาร และการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 255...
โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ประเพณีรดน้ำดำหัวนายกสภาและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแ...
สงกรานต์ราชภัฏ ประจำปี 2559
จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร
ต้อนรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ...
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559
เข้าร่วมงาน UniKL Short Mobility Exchange Program, High Tea ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS”
การอบรม เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทย...
ครุศาสตร์ สดุดี ๒๕๕๙
พิธีมอบพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร
กิจกรรมปฐมนิเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย 2559
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
งานแถลงข่าว งานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 2 และงา...
พิธีถวายราชสดุดี มหาราชินี งามอย่งไทย เทิดไท้ราชินี 2559
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
โครงการ รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี ฉลองค...
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 25...
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาต...
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการและการสร้างเครื...
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 43 ปี" ประจำปี 2559
พิธีถวายอาลัย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เจ้าภาพแห่งกฐินและทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเมรุ ณ วัดว...
รวมพลังแห่งความภักดี
ถวายคำปฏิญาณและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที...
เวทีเผยแพร่แนวคิดองค์กรสุขภาวะ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายองค์กร...
ปลาบึกเกมส์ ครั้งที่ 16
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
อุปสมบทหมู่พระ 30 รูป ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร
การสอบสัมภาษณ์ผู้เรียนประเภทโควตาเรียนดี และความสามารถพิเศษท...
นิทรรศการศาสตร์ของศิลป์อัครศิลปินพ่อภูมิพล
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เป...
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ป...
โครงการฝึกอบรม เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รดน้ำดำหัว สวัสดีปีใหม่ไทย 2560 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
พิงคนครเกมส์ ครั้งที่ 8
Health Food Service KPRU
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย...
โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่าง...
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20...
รับรายตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
The Charm of Siam
ศึกษาดุงานคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 16 มิ.ย. 2560
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
Writing Research Articles For Intenational Journals 2017
ไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลราชภัฏ 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
จัดการประชุมเพื่อรับฟังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล...
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต...
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
พิธีประกาศเจตนารมณ์ มหาวิทยาลัยปลอดเหล้าและบุหรี่ 2560
กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก ปี 2560
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
ต้อนรับอาจารย์ GEORGIA GWINNETT COLLEGE
ทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร
พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
การประชุมโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อย
ฺบริจาคโลหิต 19 กรกฎาคม 2560
โครงการอบรม Green Office 2017
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทร...
โครงการฝึกอบรมการจัดทำระดับที่สูงขึ้น การประเมินค่างาน การวิ...
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเ...
"มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน"
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "ปลูกดาวเรืองด้วยใจ ...
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
สำนักวิทยบริการฯ จัดงานปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ 15 สิงหาคม 2560
To Be Number One Kpru 2017
พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบด...
พิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันวิทยาศา...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
อธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักกีฬาฟุตซอลหญิงทีมชา...
Happy Workplace Kpru 2017
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพง...
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2...
ประชุมการจัดทำโครงการรองรับงบประมาณแบบบูรณาการตามยุทธศาสตร์ใ...
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุ...
จัดการประชุมชี้การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขั...
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริ...
การประชุมการวางแผนและปฏิบัติการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศ...
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระ...
วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2560
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 44 ปี
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2560
ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สัง...
ผลิตภัณฑ์ออร์ทัมน์ กระยาสารทสอดใส้กล้วยไข่
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ...
การแสดงมหรสพสมโภชพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ร.๙
โครงการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเกณฑ์สำนักงานสีเข...
กิจกรรมวันลอยกระทง โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 256...
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 6 พ.ย. 2560 ภาคเช้า
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 7 พ.ย. 2560
พิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 8 พ.ย. 2560
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
งานคืนสู่เหย้า "แบ่งรักปันน้ำใจ จากพี่สู่น้อง"
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล...
บริจาคโลหิต 6 ธันวาคม 2560
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
พิธีอัญเชิญพระพุทธวิธานปัญญาบดี
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึก...
หมู่บ้านท่องเที่ยว 3 วิถีที่ท่าขุนราม และโครงการส่งเสริมวัฒน...
ทำบุญปีใหม่ คณะวิทยาการจัดการ
Idea to Startup Camp 2018
การแข่งขันกีฬา "รวมใจเกมส์" ประจำปี 2561
GLOW Leadership Camp Kamphaeng Phet 2018
พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นิทรรศการราชภัฏวิชาการ ครั้งที่ 14 "สร้างโอกาศทางการศึกษา เพ...
อนุบาลราชภัฏกำแพงเพร จัดงานกีฬาสีและวันเด็กสุขสันต์
ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแข่งขันทักษะภาษาอ...
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมา...
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “วิทยาการจัดการวิชาการ...
ASEAN Leadership 2018
มอกล้วยไข่เกมส์ ครั้งที่ 1 (9-11 ก.พ. 2561)
พีธิเปิด มอกล้วยไข่เกมส์
Kpru Fun Run 2018
Startup Boot Camp Kpru
สัมมนาทางวิชาการ หลักสูตรการบริหารพัสดุภาครัฐ
MOU โครงการติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษตามแนวคิดประชารัฐ
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ค...
โครงการส่งเสริมความรู้การแปรรูปมะนาว
โครงการพัฒนางานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
Word of mouth "ดีจริง...ต้องบอกต่อ" ครั้งที่ 2
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในหัวข้อ “แรงจูงใ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาพิเศษ
รำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนนาฏศิลป์อาเซียน ครั้งที่ ๕ เพ...
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีส่งมอบโรงอบแห้งกล้วยด้วยพลังงานแสงอ...
ม.ราชภัฏกำแพงเพชร พบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคร...
คุณธรรมจริยธรรม สู่สำนึกครูดี
การเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 1”
รายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2561 รอบรอบ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสม...
หมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม
พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตลาด 3 วิถีที่ท่าขุนราม
ASEAN YOUTH CAMP 2018
วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑
วันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ภาคค่ำ
การทวนสอบผลสัมฤทะิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดห...
สงกรานต์ฮาเฮ บุพเพอาละวาด 2018
โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน ณ วัดวังยาง
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสหกิจศึกษาให้แก่สถานประ...
ราชภัฏภาคเหนือรวมใจวร้างแนวป้องกันไฟป่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสร...
รประชุมพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและการยกระด...
ทิศทางการศึกษาและอาชีในศตวรรษที่ 21 นำไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561 เพื่อยกร่างแ...
โรงเรียนอนุบาลราชภัฏฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศ...
อบรมเชิงปฏิบัติการ คณาจารย์นิเทศงานสหกิจ 15 - 17 พ.ค. 2561
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ และผุู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม...
การเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมบทบาท และพัฒนาความรู้ด้านไฟฟ้า ...
KPRU ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ประจำปี 2561
การประชุมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลกลุ่มจังห...
อบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวภิรนิตย์ ลบลม
การป้องกันอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณะภัยในสถานศึกษา 2561
วอร์ค แรลลี่ สีเขียว (Green Walk Rally)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ใน...
MOU การดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI)
มรภ.นครปฐม ศึกษาดูงาน มรภ.กำแพงเพชร
MOU มรภ.กพ. กับ อบต.ท่าขุนราม
“บริหารจัดการอย่างไร ให้ชมรมผู้สูงอายุประสบความสำเร็จ”
“สนทนายามเช้า” ครั้งที่ 9
วิกฤตมหาวิทยาลัย โจทย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับตัว
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรพบผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ครั้งที่ ...
ทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปี 2561
วิทยาลัย Geogia Gwinnett College พบอธิการบดีฯ
Seminar on Science 2018
ประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ (ICON TECH) ครั้งท...
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) รับการตรวจประเมิน สำนักง...
การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากข้าว อ้อย ม...
ค่ายต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 9
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ใ...
เปิด....ศูนย์ฝึกวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง...
เดินทางไปศึกษาราชการ นครปฐมและกรุงเทพฯ
 
 
Powered by Phoca Gallery