เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ วิชชุวรนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมด้วย อาจารย์กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน อาจารย์ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร อาจารย์โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และนางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ นักวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนมหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพขร ได้เข้าร่วมงาน UniKL Short Mobility Exchange Program, High Tea Session 2016 ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

โอกาสนี้ ท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กัวลาลัมเปอร์ คุณดำรง ใคร่ครวญ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานเพื่อต้อนรับนักศึกษาและบุคลากรไทย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 65 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ Prof. Dato' Dr. Mazliham Mohd Su'ud ได้กล่าวว่า ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะร่วมมือและเดินไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ด้วยกัน โดยคาดหวังว่านักศึกษาและบุคลากรทั้งสองมหาวิทยาลัยจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติ และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาวิชาการให้เข้มแข็งร่วมกันตลอดไป

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่านักศึกษาได้รับประโยชน์และประสบการณ์การเรียน การใช้ชีวิต และสามารถนำสิ่งต่างๆ จากต่างประเทศมาถ่ายทอดสู่เพื่อนคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ที่สำคัญ ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักศึกษาและบุคลากรคนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อที่จะสามารถผ่านการคัดเลือกไปเข้า ร่วมโครงการได้ในปีต่อไป

มหาวิทยาลัยฯ จะก้าวสู่ความเป็นสากล พวกเราทุกคนมีส่วนสำคัญในการร่วมกันผลักดัน และขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น เชื่อว่าผู้เข้าร่้วมโครงการทุกท่านจะเต็มที่กับทุกๆ กิจกรรมระหว่างการเข้าร่วมโครงการและนำองค์ความรู้ที่ได้กลับมาร่วมสร้าง ความเข้มแข็งทางวิชาการแก่มหาวิทยาลัยต่อไป

13304941_1686973071555653_5687630258327777787_o
 
Download
13305003_1686975804888713_8529684318692111305_o
 
Download
13308179_1686973858222241_4164330750032433511_o
 
Download
13308362_1686975161555444_5244215136554043642_o
 
Download
13308484_1686973754888918_5010606456973163089_o
 
Download
13317052_1686974141555546_6436677907254386338_o
 
Download
13317076_1686974294888864_5462966077173779662_o
 
Download
13320415_1686976548221972_2573427312768695101_o
 
Download
13320425_1686977041555256_5557398412158492690_o
 
Download
13320514_1686975981555362_676272812814110671_o
 
Download
13320848_1686975724888721_1285660121863011467_o
 
Download
13320985_1686973641555596_3587259089115100713_o
 
Download
13323349_1686976938221933_7522034622797003861_o
 
Download
13323368_1686974814888812_7389103402761644598_o
 
Download
13323557_1686973694888924_3581747059661175350_o
 
Download
13323745_1686975921555368_3094835912180189832_o
 
Download
13329358_1686976404888653_7944426771124661202_o
 
Download
13340191_1686975241555436_5995268105377982440_o
 
Download
13340247_1686973938222233_831040669160875310_o
 
Download
13346262_1686976338221993_246143604852414094_o
 
Download
13350290_1686975208222106_4811687697992419014_o
 
Download
13350329_1686974064888887_8404302309428450076_o
 
Download
13391673_1686973991555561_4890192061034767864_o
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery