วันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง “เราจะเตรียมบัณฑิตวิทยาศาสตร์อย่างไรให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในระดับสากล” โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานในพิธี และมี รศ.ดร.สมจันทร์ บุญพันธ์มี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว, ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คณบดีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
ภายในงานมีการจัดการบรรยายพิเศษ โดย. ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรพิเศษ จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย (Oral presentation) จากอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จำนวน 5 เรื่อง และในภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาวิชาการ
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้และการตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษากับการเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้แก่คณาจารย์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน และต่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery