วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 โดย นายธาณี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด นายปรีชา ฤกษหร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และ รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์ สร้างเจตคติให้นักเรียน นักศึกษา พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาการศึกษา
กระตุ้นและพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นเตรียมอนุบาล ระดับขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีความรู้ความสามารถและนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ตลอดจนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดความสามารถของนักเรียนและครูภายในโรงเรียนอีกด้วย และเป็นแกนนำในการจัดการแข่งขัน เผยแพร่องค์ความรู้และบริการทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปทั้งจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายในงานประกอบด้วย
1. นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2. การประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละโรงเรียนในแต่ละระดับ
3. การประกวดแข่งขันกิจกรรมความรู้ ความสามารถด้านดนตรี กีฬาและวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละระดับชั้น
4. กิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ของนักเรียนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
5. กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และจำหน่ายผลผลิตนักเรียน สัมมนาวิชาการครู

มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery