วันที่ 7 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นุจรินทร์ ปทุมพงษ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพแก่ให้ผู้ให้บริการ
เพื่อพัฒนาแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการบริโภคอาหารสุขภาพ และเพื่อสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm)
ที่เป็นแนวทางพัฒนาโรงอาหารสุขภาพในมหาวิทยาลัย (Healthy Canteen University Paradigm : HCU Paradigm)
โครงการนี้มีกิจกรรมทั้งหมด 7 กิจกรรม คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ไป 3 กิจกรรม คือ
1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ให้บริการ และให้ความรู้กับนักศึกษา
2. กิจกรรม Big Cleanning Day
3. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 กิจกรรม คือ
       1. ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลและรายงานผล
       2. กิจกรรมถ่ายภาพก่อนและหลังรับประทานอาหาร Selfie Before&After
กลุ่มเป้าหมาย คือ นศ.ส่งเสริมให้ทานอาหารสุขภาพ มีการตรวจวัดสุขภาพและ Selfie ใช้เวลาแข่งขันระยะเวลา 3 เดือน สิ้นสุด 7 ธันวาคม 2559
       3. กิจกรรมแข่งขันขายอาหาร Health Food Service เป็นกิจกรรมแข่งขันขายอาหารเพื่อสุขภาพและปลอดภัย
ใช้เวลา 6 เดือน สิ้นสุด 7 มีนาคม 2560 ส่วนกิจกรรมหลังจากนั้น คือกิจกรรมสร้างกระบวนทัศน์หรือโมเดลทางความคิดที่เป็นแนวทางพัฒนาโรงอาหารสุขภาพในมหาวิทยาลัย
เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลกับการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพให้สำเร็จได้ ณ โรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
พิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงอาหารเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัย
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery