เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 “โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559”
โดยมีรศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีฯเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิต และระลึกถึงคุณประโยชน์ของผู้เกษียณ
ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ 1. รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข 2. รศ.ดร.ระมัด โชชัย 3. ผศ.ประพิมพร โกศิยะกุล 4. รศ.วิสิฐ ธัญญะวัน 5. รศ.ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงษ์ 6. รศ.มัย ตะติยะ 7. ผศ.มล.ปัทมาวดี สิงหจารุ 8. รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนาค 9. ผศ.ดร.พรทิพย์ พิชัย 10. ผศ.ดร.เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง
11. ผศ.อนุชา เกตุเจริญ ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมราชพฤกษ์ (ชั้น 3)

โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
โกสุมภ์สดุดี ศรีสักทอง 2559
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery