วันที่ 22 มี.ค. 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยของบุคลากร ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับโครงการนี้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 2 วัน คือ วันที่ 22 มี.ค. 2560 การบรรยายพิเศษการทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.ปพฤกษ์บารมี อุตสาหะวาณิชกิจ นักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ และวันที่ 23 มี.ค. 2560 การบรรยายพิเศษเรื่องการออกแบบการวิจัย โดย ผศ.ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ประเมินผล และการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
การทำวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery