รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จำกัด วันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) เขตตะวันออกเฉียงเหนือ ,ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด เป็นผู้ลงนามในครั้งนี้

        การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มีขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนา 8 โครงการ ดังนี้ 1. การจัด “ผุ้เชี่ยวชาญ” ร่วมสอนในวิชาต่างๆ แบบ Remote Teaching 2. การจัดตั้ง “หลักสูตรฝึกงาน” หรือ Corporate university 3. การสนับสนุนการสร้างธุรกิจ “Start Up” ผ่าน CAT Techno Farm 4. การให้บริการ eEducation Platform เพื่อรองรับการให้บริการการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ 5. การให้บริการพัฒนาโรงข่าย และ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับการพัฒนา มหาวิทยาลัยไปสู่ Smart University 6. ให้บริการจัดตั้ง “ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไอที และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ภายในมหาวิทยาลัย 7. การให้บริการ Contents และ Software เพื่อการศึกษา 8. การสร้างรายได้เสริมให้กับสถาบัน

        ทั้งนี้ ทั้ง 3 ฝ่าย ตกลงที่จะจัดทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจภายใต้ขอบเขตความร่วมมือแห่งบันทึกข้อตกลง โดยสัญญาดังกล่าวจะระบุถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในแต่ละโครงการ เช่น ข้อกำหนด ค่าบริการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ทั้ง 3 ฝ่ายจะได้ตกลงกัน ทั้งนี้ให้อยุ่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละฝ่าย  

Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
Mou โครงการนวตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery