วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำโดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก รักษาการแทนอธิการบดีฯ และ ผศ.ดร.ณัฐรดา วงษ์นายะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และปรึกษาหารือ โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (Ground Water Bank)  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ และชมรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการภายในจังหวัดกำแพงเพชร อาทิ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแหน และประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร เป็นต้น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14)

            สำหรับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง แต่น้ำไม่ท่วมในหน้าฝนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการเติมน้ำใส่ลงในใต้ดินเพื่อกักเก็บไว้เหมือนเป็นการฝากน้ำไว้ก่อนแล้วค่อยถอน (สูบ) เอามาใช้ในช่วงที่ฝนไม่ตก  จากการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่ทำแล้วและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี อยู่ที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำมาแล้วมากกว่า ๑๐ ปี มีการขุดบ่อเพื่อซึมซับน้ำน้ำไว้มากถึง ๘ บ่อทำให้มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรในพืชอายุสั้น หรือใช้น้ำน้อยได้ตลอดทั้งปีจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ และเมื่อถึงถึงฤดูฝนน้ำก็ไม่ได้ท่วมอย่างมากมายเหมือนเมื่อก่อน และที่อำเภอคุ้งตะเภา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำการบริหารจัดการน้ำแบบ “ธนาคารน้ำใต้ดิน”มาใช้ สามารถกักเก็บน้ำไวใช้ประโยชน์ได้ในช่วงฤดูแล้ง

            ดังนั้น สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินขึ้น เพื่อจะได้ช่วยทำให้ระบบน้ำบาดาลมีความมั่นคงยิ่งขึ้น และเป็นอีกทางเลือกในการจัดการน้ำของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน  อีกทั้งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่สำคัญของประเทศชาติทำให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

            

ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
ประชุมโครงการธนาคารน้ำ
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery