สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา” 

          รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา”  เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โครงการนี้จัดขึ้นตามโครงการ 1 อาจารย์ 1 ผลงานวิชาการด้านการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการวิจัยและการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : จำเป็นอย่างไรสำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery