สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนจันทร์ พานิชย์ผลินไชย เป็นวิทยากร โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการจัดการความรู้ และสามารถจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริหารจัดการในพันธกิจอื่น ๆ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้:ทำอย่างไรจึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery