วันที่ 29 พ.ค. 2560 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ กองกลาง สำกงานอธิการบดี สำนักบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน ด้านบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวิจัย โดยมี รองศาสตาจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงดพชร โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตุประสงค์ คือ 1.เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม/แนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร หน่วยงานสายสนับสนุน งานบริกาวิชาการ งานด้านศิลปวัฒนธรรม และงานด้านการวิจัย
2. เพื่อให้บุคลการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เกิดองค์ความรู้จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีบทเรียนความรู้ในการพัฒนาบุคลากร
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8 โดยครั้งนี้มีหน่วยงานเสนอผลงานมาทั้งสิ้น 58 ผลงาน แบ่งเป็นผลงานของหลักสูตรจำนวน 8 ผลงาน ผลงานของสายสนับสนุน 14 ผลงาน ผลงานด้านบริการวิชาการ จำนวน 18 ผลงาน ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม 3 ผลงาน และผลงานด้านการวิจัย 15 ผลงาน โดยนำเสนอผ่านเวทีและโปสเตอร์ จำนวน 19 ผลงาน และมีผลงานอีก 39 ผลงาน ที่นำเสนอผ่านโปสเตอร์อย่างเดียวสำหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ให้ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์ ชมระกา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3. ดร.สุภาพร พงษ์ภิญโญโอภาส ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
โครงการนำเสนอนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 8
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery