วันที่ 31 พ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สู่การปฏิบัติและทบทวนระบบการประเมินลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และบรรยายนโยบายการบริหารและการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการดำเนินการจัดทำและปรับปรุงมาอย่างต่อเเนื่อง โดยมุ่งเน้นการบริหารภารกิจเพื่อการพัฒนา ซึ่งเดิมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้จัดทำแบบ Reprofile เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ใหม่ จึงได้ทำการสังเคราะห์และหลอมรวมออกมาเป็นยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 2.ยุทธศาสตร์การผลิตครู 3.ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และ 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

      การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนนำไปปฏิบัติให้มีความสอดคล้องกัน และร่วมกันจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรระยะ 20 ปี รวมทั้งทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร และจัดทำแผนการบริหารหลักสูตร ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 364 คน

การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
การจัดทำร่างยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery