มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรขอแสดงความยินดีกับรองศาสราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

          วันที่ 15 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560 โดยก่อนเริ่มการประชุม เป็นพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  โดยมี รศ.ดร.โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นผู้มอบ ซึ่งมีรายนามผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจำนวน 11 ท่านดังนี้

          1. รองศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์
          2. รองศาสตราจารย์ธีระ  วงศ์เนตร
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  เพชรไทย
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์

          5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาเกล้า  ภูมิใหญ่
          6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ  บุตรดี
          7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์  บุมี
          8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล
          9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ำ
          10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์  ไชยเบ้า
          11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต เตชะ

          ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
          

แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
แสดงความยินดีกับผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ 15-6-2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery