สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม : ผลงานทางวิชาการและการประเมินคุณภาพงานวิจัย”

          วันที่ 16 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม : ผลงานทางวิชาการและการประเมินคุณภาพงานวิจัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรงรวิภา ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สายรับใช้สังคม) คนแรกของประเทศไทยเป็นวิทยากร  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีความรู้ มีเจตคติที่ดี และสามารถทำวิจัยเพื่อรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ  
จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรเพทาย ชั้น 3 อาคารคณะครุศาสตร์ 

การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery