โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม “การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย”   
   
        วันที่ 20 มิถุนายน  2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา 
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม “การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูรำไพ ประภัสสร  

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษาและการวิจัย   วิทยากรคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญเขต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โครงการนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 4 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
โครงการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery