ปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษษ 2560


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเป็นประธาน ซึ่งได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา การบรรยายเรื่อง เรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  การบรรยายเรื่อง หลักสูตรและการลงทะเบียนเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ ศิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และการบรรยายเรื่อง การเรียนรู้และสืบค้นด้วยตัวเอง โดย รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 170 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองกิจการนักศึกษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery