สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ”

         

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ” ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย มีความรู้ ทักษะ และสามารถเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติได้ เนื่องจากการนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาตินั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากจะทำให้อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่ตลอดเวลาแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยสู่ระดับนานาชาติอีกด้วย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ  หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  เป็นวิทยากร   

 

เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery