เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ” 
           วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดการเสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ” เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลและยั่งยืน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นางกุลดา พันธุ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการ และรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

          ก่อนการเสวนาพิเศษ ได้มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการบริหาจัดการน้ำตามหลักธนาคารน้ำใต้ดิน  จากนั้นท่านเจ้าคุณสมาน แสงสี ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณ ได้บรรยายพิเศษ ความเป็นมาของโครงการฯ

           การจัดเสวนาพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งตลอดจนการบำบัดน้ำเสียให้กับบุคลากร หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือสำหรับผู้ที่สนใจในการบริหารจัดการน้ำภายใต้หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนพี่น้องประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งจะสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

          ในการประชุมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น นิสิตนักศึกษา ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น เพื่อให้รับความรู้และประโยชน์จากโครงการ อันนำไปสู่การปฏิบัติจริง ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

 

เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
เสวนาพิเศษ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อ”
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery