สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน"

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน" ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเขียนโครงร่างวิจัย และสามารถเขียนโครงร่างการวิจัยที่มีความถูกต้อง เหมาะสม โดยมี คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา อดีตผู้อำนวยการกองบริหารแผนและงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร

โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
โครงร่างวิจัย เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery