วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพิธี ณ วังยาง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาของชาวพุทธในคงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้อง ตามนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery