"มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน"

 

          วันที่ 7 สิงหาคม 2560 งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน "มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน" ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากรและนักศึกษาให้เกิดจิตสำนึกและสร้างความกระตือรือร้นในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็น ที่จะต้องมีการลดการใช้พลังงานภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือและสร้างความกระตือรือร้น ให้กับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

         ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีปริมาณการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากรและนักศึกษาซึ่งอาจจะขาดความเข้าใจในการใช้พลังงานให้เกิดการประหยัดและการอนุรักษ์พลังงานที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสูงสุด และเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนการจัดการพลังงานประจำปี 2560 ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550) และประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ. 2552 หมวด 2 เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน ข้อ 9 ในการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานให้เจ้าของโรงงานควบคุมและเจ้าของอาคารควบคุมจัดทำแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
มหาวิทยาลัยฯ ร่วมใจลดใช้พลังงาน
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery