โครงการ To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4

         วันที่ 16 สิงหาคม 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันร้องเพลงและเต้นประกอบเพลง cover dance ภายใต้โครงการ To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่  4 ณ หอประชุมรัตนอาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี ผศ.ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธาน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  ซึ่งนักศึกษามีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน  สามารถสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมถึงเป็นแรงพลักดันให้นักศึกษากล้าแสดงออก และมีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถอย่างถูกต้อง และมีทุนการศึกษามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทร้องเพลง (ลูกทุ่ง/สตริง/สากล) ผู้แข่งขันจำนวน 14 คน และการแข่งขันเต้นประกอบเพลง Cover Dance ประเภททีม จำนวน 5 ทีม ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คือ 1. ผศ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร  2. อาจารย์สุกมล   สามเพชรเจริญ และ 3. อาจารย์เอกวุฒิ โลหะการก คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

         ผลการประกวด  To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่  4 ประเภทร้องเพลง

 

 

รางวัลชนะเลิศ นางสาว นันทนัช  จารุฤกษ์   โปรแกรมวิชา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นาย ชิษณุพงศ์  ปลื้มใจ  โปรแกรมวิชา ดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นางสาว ณดา  สุรเดช  โปรแกรมวิชา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ

 

รางวัลชมเชย นางสาว อารียา  ปิ่นมณี  โปรแกรมวิชา  การเงินและการธนาคาร  คณะวิทยการจัดการ

 

รางวัลชมเชย  นาย  สิทธิพงศ์  ชมเชย  โปรแกรมวิชา การบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ

          ผลการประกวด  To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่  4 ประเภท Cover Dance

 

รางวัลชนะเลิศ  Perfect Skill ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Excited  ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 The One Man  คณะวิทยาการจัดการ

 

รางวัลชมเชยอันดับ 4 จองโฮงซอก   โปรแกรมวิชาสาธารณะสุข คณะวิทยาศาสตร์

 

รางวัลชมเชยอันดับ 5  นางสาว ณัฐสุดา  สุภาลักษณ์  โปรแกรมวิชาสาธารณะสุข คณะวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
To Be Number One Kpru 2017 ครั้งที่ 4
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery