โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

      วันที่ 25 สิงหาคม 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาจารย์สหกิจศึกษา” ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ โดยมี รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธาน และ ผศ.ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งมีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมจำนวน 39 คน และ ดร.อลงกต ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร

     การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในการนิเทศนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษาได้ ทางด้าน รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์จำนวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ลดลงอย่างน่าเป็นห่วง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจึงมีนโยบายวางแผน และสร้างกิจกรรมเพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในปี 2561 นี้ รวมทั้งมีนโยบายที่จะต้องสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ทำงานได้ทุกคน  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery