กิจกรรมองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace Kpru

 

          วันที่ 30 สิงหาคม 2560 สภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ร่วมกับ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรสุขภาวะ ประจำพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรมองค์กรแห่งความสุข Happy Workplace KPRU  ณ  หอประชุมรัตนอาภา   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดี เป็นประธานพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) อันเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ทำให้เกิดความสุขในการทำงานและก่อให้เกิดทักษะในการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร โดยนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากิจกรรมสร้างเสริม สุขภาวะในองค์กรของตน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในองค์กร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 74 คน  วิทยากรโดย นายศรัณย์พัส ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ

          สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยการแบ่งกลุ่ม (Work shop) ทิศทางการเข้าสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะและความผูกพันในองค์กร Happy 8 โดยแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม 

้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
้Happy workplace kpru 2017
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery