โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร 

 

          วันที่ 31 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม / กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ  ขยายเครือข่ายในการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและสร้างแกนนำกลุ่ม/ชมรมผู้สูงอายุในเขตจังหวัดกำแพงเพชร  ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะวิทยาการจัดการ

          ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ การตั้งชมรม การจัดทำระเบียบข้อบังคับ การจัดทำโครงสร้าง และหน้าที่ของคณะกรรมการชมรม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม/ชมรม การบรรยายบทบาทการเป็นผู้นำ กรรมการและการบริหารทีมงาน รวมถึงงานสารบรรณ การบันทึกการประชุม เป็นต้น

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery