ต้นกล้าประชาธิปไตย ปีที่ 8


     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัด โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตยกิจกรรมเข้าค่าย “ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี
8” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2560  ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง ทั้งหลักการทฤษฎีที่นำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย เพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนต่อสังคมท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลเผยแพร่สู่สถานศึกษา และชุมชนของตนเอง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมจำนวน 99 คน จากทั้งหมด 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร 12 โรงเรียน จังหวัดตาก 2 โรงเรียน จังหวัดพิจิตร 4 โรงเรียน และจังหวัดสุโขทัย 2 โรงเรียน

ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี 8
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery