ประชุมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดประชุมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมคุรุร่มสัก 2 อาคารคณะครุศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีเป็นประธานในพิธี และรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ชี้แจงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6  2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และ 3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียริ่งเฮาส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ ของนักเรียน
            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบแรก ระบบรับสมัคร
portfolio รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560 , ระบบรับสมัคร portfolio รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 , รอบรับตรง 4 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก พิจิตร และสุโขทัย) ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 , ระบบรับตรงร่วมกัน ระหว่างวันที่ 9 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2561 และรอบรอบตรงอิสระ ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมิได้เข้าร่วมระบบรับสมัคร Admissions

ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
ประชุมการคัดเลือกบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2561
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery