Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

     วันที่ 21 กันยายน 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงในการจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมี รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และนางสาวสุกัญญา ศิริโภคากิจ ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ลงนาม และ ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ   นายกำพล รัตนแสงโชติ หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ เป็นผู้ลงนามพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

     สำหรับบันทึกความตลกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น  สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร และสถาบันการศึกษาจึงมีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการจัดการอบรมและออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถหรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ดังนี้ 1. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 2. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว 3. ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 4. ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 5. ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล และ 6. ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล   โดยบันทึกความตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
Mou การจัดการอบรม สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery