วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 14.30 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดการแถลงข่าว
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัชชัย พวกดี รองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในงานแถลงข่าว
ร่วมกับผู้ให้สัมภาษณ์ อาจารย์ณัฐพงศ์ บุญครอบ และอาจารย์อาทิตยา ธานีรัตน์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาดนตรี คณะมนุศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงฯ ได้ทำการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาและมีกำหนด การแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 27 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมสุพรรณิกา(ชั้น 3) อาคารกิจการนักศึกษา (SAC) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
การประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
       1. ระดับประถมศึกษา
       2. ระดับมัธยมศึกษา
       3. ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
รางวัลสำหรังผู้ชนะการประกวดทุกประเภท ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุกการศึกษา 12,000 บาท พร้อมโล่งรางวัลและเหรียญทรงผนวช 1 เหรียญ
รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 1 ได้รับทุกการศึกษา 11,000 บาท พร้อมโล่งรางวัลและเหรียญทรงผนวช 1 เหรียญ
รางวัลชนะรองเลิศอันดับ 2 ได้รับทุกการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่งรางวัลและเหรียญทรงผนวช 1 เหรียญ
และการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดและเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9
ได้รับความสนใจจากผู้สมัครทั่วไปเป็นจำนวนมาก
โดยสรุปผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ แยกตามประเภทได้ดังนี้
      1. ระดับประถมศึกษา จำนวน 34 คน
      2. ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 คน
      3. ระดับอุดมศึกษาหรือบุคคลทั่วไป จำนวน 27 คน
โดยเงื่อนไขของการเลือกเพลงมาปรักวดขับร้อง แบ่งออกเป็น ดังนี้
1.เพลงพระราชนิพนธ์ (เลือกขับร้องเพลงเพียง 1 เพลง) มีจำนวน 15 บทเพลง ได้แก่
      1. เพลงรัก
      2. ชะตาชีวิต
      3. แก้วตาขวัญใจ
      4. แสงเทียน
      5. แสงเดือน
      6. ความฝันอันสูงสุด
      7. สายลม
      8. ค่ำแล้ว
      9. อาทิตย์อัพแสง
     10. ยามเย็น
     11. ในดวงใจนิรันดร์
     12. แผ่นดินของเรา
     13. คำหวาน
     14. สายฝน
     15. ลมหนาว
2เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 จำนวน 1 เพลง
และมีเกณฑ์การตัดสิน ในการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ
คะแนนเต็ม 100 แบ่งออกเป็น
     1 ความถูกต้องของจังหวะและทำนอง 30 คะแนน
     2 เสียงร้อง(น้ำเสียง) 30 คะแนน
     3 ความชัดเจนในการร้อง อักขระภาษา 20 คะแนน
     4 การแสดงออก ลีลา ท่าทาง ความสวยงามและความสอดคล้องกับเพลง 10 คะแนน
     5 การแต่งเหมาะสมกับเพลงที่ประกวด 10 คะแนน
           5.1 ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นสิ้นสุุด

แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
แถลงข่าว การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.9
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery