วันที่ 9 ตุลาคม 2560 ด้วยโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.พิษณุ บุญนิยม อาจารย์ประจำหลักสูตรโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี และอาจารย์โอกาม่า จ่าแกะ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาพัฒนาสังคม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาทาวิชาการฯ ซึ้งมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
       1. เพื่อส่งเสริมความรู้การพัฒนาวิจัยที่ได้รับใช้สังคม เพื่อให้สอดคล้องกันสถานการณ์ปัจจุบันภายใต้แบบแผนยุทธสาสตร์ Thailand 4.0
       2. เพื่อเปิดพลังความคิดและความรู้อย่างสร้างสรรค์ ในการวิจัยเพื่อให้เปกิดประโยชน์และการมีส่วนร่วมเพื่อรับใช้สังคม
       3. เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนและนักวิชาการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชนของชุมชนตนเอง
และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
   1. ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
   2. ดร.ภูมินทร์ คำหนัก สาธารณสุขอำเภอศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
   3. ดร.สมิตา อรรควงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
   4. นางสาวสายพิณ ศิริพักดิ์ เครื่องข่ายสวัสดิการชุมชน จ.กำแพงเพชร
   5. นายศักดิ์ชัย สัมทับ เครื่อข่ายสมัชชาสุขภาพ จ.กำแพงเพชร
ร่วมทั้ง มีผู้ที่สนใจและเข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2 ทั้งหมดโดยประมาณ 100 คน ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตึกใหม่) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาการวิจัยที่รับใช้สังคม" ครั้งที่ 2
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery