KPRU ROAD SHOW 2018  ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

 

            เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จัดกิจกรรม KPRU ROAD SHOW  แนะแนวทางการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปี 2561  ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม  ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.หวัดกำแพงเพชร กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา โดยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจาก 5 คณะ ประกอบด้วยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาการจัดการ พร้อมกับเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ และกิจกรรมนันทนาการจากกองพัฒนานักศึกษา สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน ขยายโอกาสการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียนประจำตำบล ประจำอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุโขทัย

KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
KPRU ROAD SHOW 2018 ณ โรงเรียนหนองกองพิทยาคม
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery