ม.ราชภัฏกำแพงเพชร MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

 

       วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2 และ สถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมมือกันทางวิชาการในการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในเครือข่าย พัฒนาในด้านคุณภาพครู การ จัดการเรียนการสอน การจัดค่ายวิชาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างเข้มข้นแก่นักเรียน ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยน้อย โรงเรียนบ้านโนนพลวง โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองปรือประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านคลองแขยง โรงเรียนบ้านป่ำเหียง โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์  โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองโมก โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง และโรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ใต้ ซึ่งระยะเวลาของความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2561 โดยมีผู้ลงนามคือ รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล พยานคือ ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.กพ.2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมใหญ่  วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต2  และสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมมือกันทางวิชาการในการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในเครือข่าย พัฒนาในด้านคุณภาพครู การจัดการเรียนการสอน การจัดค่ายวิชาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างเข้มข้นแก่นักเรียน ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยน้อย โรงเรียนบ้านโนนพลวง โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองปรือประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านคลองแขยง โรงเรียนบ้านป่ำเหียง โรงเรียนบ้านใหม่หนองยาง โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งซ่าน โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองโมก โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา โรงเรียนบ้านคลองขุด โรงเรียนพิบูลวิทยาคาร โรงเรียนบ้ำนบ่อทอง และโรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ใต้   ซึ่งระยะเวลาของความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31  กันยายน 2561 โดยมีผู้ลงนามคือ รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมดี รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล พยานคือ ผศ.อรอนงค์ แจ่มผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา  นายกฤษฏิ์อธิป ชุตินธรากร รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน ผอ.สพป.กพ.2 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา,กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
MOU โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery