สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้ง 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่13 -15 ธันวาคม 2560 เพื่อสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 เพื่้อมุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษาฝีมือตนเองให้มีฝีมือเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานได้เปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาลและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี กำหนดการจัดการแข่งขันระดับภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี   โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นระดับต่าง ๆ
-ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา ทุกสังกัด -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาศ -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย ทุกสังกัด รวมโรงเรียนขยายโอกาศที่้เปิดขั้นสูงสุดถึงชั้น ม.6
กิจกรรมที่ที่ใช้ในการแข่งขันประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเรียนรวม และกิจกรรมนักเรียนเฉพาะความพิการ ณ สนามการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 2560
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery