เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  (The 4th Kamphaeng Phet Rajabhat University National Conference)  โดยมีรองศาสตราจารย์วิสิฐ  ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อ พัฒนากาสมรรถนะด้านการเขียนบทความ เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยและองค์ความรู้ทางวิชาการที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการของบุคลากรและหน่วยงานในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ  มีนักวิจัยและนักวิชาการส่งบทความร่วมนำเสนอ จำนวนทั้งสิ้น 154 บทความ จาก 20 หน่วยงาน  จัดขึ้น ณ อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
 
Download
 
 
Powered by Phoca Gallery